"Baaaaaaaaaaa C-clenia Faw Ma Beeshee Ma Ba . . ."